ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zodpovedný

MPM Group AG
1, Haaptstrooss
L- 6869 Wecker

Zastúpená:
Jana Bagarova (predstavenstvo)

Telefón: (00352) 288 679-65

E-mail: help@mpm-group.com

Úradník pre ochranu údajov

Právnička Jan Marschner
Trh 9
D-04109 Lipsko/Nemecko

E-mail: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de
Telefón: (0049) 341 26 18 93 73

Poskytovanie webovej stránky a súborov denníka

Pri každom vyvolaní našej webovej stránky náš systém, t. j. webový server, automaticky zhromažďuje informácie zo systému volajúceho počítača alebo koncového zariadenia používateľa. Zhromažďujeme nasledujúce údaje:

• nformácie o type prehliadača a použitej verzii.
• Operačný systém používateľa
• Poskytovateľ internetových služieb používateľa
• IP adresa používateľa
• Dátum a čas prístupu
• Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na naše webové stránky
• Webové lokality, z ktorých systém používateľa pristupuje na našu webovú lokalitu

Právnym základom pre dočasné uchovávanie týchto údajov a protokolových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.

Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné na to, aby bolo možné doručiť webovú stránku do počítača používateľa. Na tento účel musí IP adresa používateľa zostať uložená počas trvania relácie.

Ukladanie uvedených údajov do protokolových súborov sa vykonáva na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky. Okrem toho nám tieto údaje slúžia na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

Vyššie uvedené údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov na účely poskytovania webovej stránky je to vtedy, keď sa príslušná relácia skončila.

V prípade ukladania údajov do protokolových súborov je to najneskôr po 28 dňoch. Ukladanie po uplynutí tejto doby je možné. V tomto prípade je IP adresa používateľa vymazaná alebo nami odcudzená, takže priradenie volajúceho klienta už nie je možné a obsiahnuté údaje už nemajú žiadny osobný odkaz.

Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ukladanie údajov do protokolových súborov vykonáva výlučne náš poskytovateľ technických služieb, spoločnosť Google (Google Cloud).

V zásade máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s čl. 21 DSGVO. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie nie je na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Kontakt prostredníctvom e-mailu

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy. V takom prípade sa uložia osobné údaje odosielateľa, t. j. používateľa, ktoré boli odoslané spolu so žiadosťou.

Právnym základom spracovania údajov zaslaných v rámci kontaktovania nás je vo všeobecnosti čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Oprávneným záujmom je realizácia komunikácie. Ak je cieľom kontaktu uzatvorenie zmluvy/mandátu, ďalším právnym základom na spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

Spracúvanie týchto osobných údajov nám slúži výlučne na realizáciu kontaktu.
Všetky údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade osobných údajov zaslaných e-mailom je to po ukončení príslušnej konverzácie s používateľom. Konverzácia je ukončená, keď okolnosti naznačujú, že daná záležitosť bola definitívne objasnená.

V zásade máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s čl. 21 DSGVO. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie nie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prihlasovacia oblasť

Našim partnerom ponúkame možnosť prihlásiť sa na našej webovej stránke poskytnutím osobných údajov. V rámci procesu prihlásenia sa zhromažďujú nasledujúce údaje:
• používateľské meno
• heslo

V čase prihlásenia sa ukladajú aj nasledujúce údaje:
• IP adresa používateľa
• Dátum a čas prihlásenia

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO (plnenie zmluvy), keďže oblasť prihlásenia je potrebná na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy. Právnym základom na uchovávanie prihlasovacích súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.

V prihlasovacej oblasti si partner môže prezerať údaje a dokumenty, ktoré sú pre neho uložené.

Uvedené údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Ide o prípad, keď údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzavretí zmluvy môže vzniknúť potreba uchovávať osobné údaje partnera na účely splnenia zmluvných alebo zákonných povinností (napr. povinnosť uchovávať daňové údaje).

Logovacie súbory na prihlásenie sa z bezpečnostných dôvodov uchovávajú 28 dní a potom sa vymažú.

V zásade máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s čl. 21 DSGVO. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

YouTube

Na našej webovej stránke máme integrované videá prostredníctvom platformy Youtube. Youtube je služba spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „“Google““).

Videá sa poskytujú v režime rozšírenej ochrany údajov. To znamená, že pri samotnom prístupe na našu webovú stránku sa spoločnosti Google neodovzdávajú žiadne údaje. Až po kliknutí na náhľadový obrázok príslušného videa sa video načíta a v dôsledku toho sa vaše osobné údaje prenesú spoločnosti Google.

Za spracovanie údajov je zodpovedná výlučne spoločnosť Google. Informácie nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Práva dotknutej osoby

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte nárok na nasledujúce práva:

• Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú (článok 15 DSGVO)
• Právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (článok 16 DSGVO)
• Právo na vymazanie osobných údajov (článok 17 GDPR)
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR)
• Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (článok 21)
• Pvráo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR.

Nevyhnutnosť spracovania údajov

Poskytnutie osobných údajov nie je ani právne, ani zmluvne požadované, ale v niektorých prípadoch – ako je vysvetlené vyššie – technicky nevyhnutné. Nie ste povinní nám tieto osobné údaje poskytnúť. Bez poskytnutia osobných údajov však nie je možné vyvolať webovú stránku, kontaktovať nás e-mailom, používať prihlasovaciu oblasť alebo uzavrieť zmluvu.

Žiadne automatizované rozhodovanie alebo profilovanie

Takéto algoritmy sa nepoužívajú.